Henkilötietojen käsittely Salva ry:ssä

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (2016/679) on astunut voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme asetuksen ja lainsäädännön asettamia velvoitteita henkilötietojen käsittelystä.

Mitä henkilötietoja keräämme ja niiden keräämisen tarkoitus

Keräämme toimintamme tarkoituksen kannalta vain tarpeellista ja välttämätöntä tietoa. Keräämme tietoja palvelun toteuttamiseksi, vastataksemme yhteydenotto- tai palvelupyyntöihin sekä voidaksemme viestiä asiakkaille.

Keräämme tietoa suoraan asiakkaalta. Tiedonkeruu tapahtuu puhelimitse, tapaamisten yhteydessä tai verkkosivuillamme olevien sähköisten lomakkeiden kautta. 

Tietojen kerääminen perustuu asiakkaan suostumukseen tai muuhun asetuksen mukaiseen käsittelyperusteeseen.

Tietojen käsittely ja luovuttaminen

Tietoja käsitellään asianmukaisesti ja huolellisesti eikä tietoa jaeta ilman suostumusta eteenpäin. Henkilökuntamme on perehdytetty tietosuoja- ja tietoturva-asioihin ja käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme.

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon tarkoituksesta.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Kolmannet osapuolet, joiden palveluita käytämme, ovat sitoutuneet myös noudattamaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyn osalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisteröidyn oikeuksista omiin tietoihinsa. Näihin oikeuksiin kuuluvat mm. oikeus tarkastaa omat tietonsa, oikeus saada virheet korjatuksi, oikeus peruuttaa suostumus, oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä ja oikeus saada tiedot siirretyiksi.
 

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Salva ry
Y-tunnus:1597965-3

Yhteyshenkilöt

Heli Koskela
Toiminnanjohtaja
heli.koskela@salva.fi  
044 7213 352

Kristiina Turila
Talouspäällikkö
kristiina.turila@salva.fi
044 7213 351